Ano ang dapat kong gawin kapag nagbago ang aking pansariling impormasyon?

Dapat mong ipaalam ang anumang pagbabago sa kumpanya. Maaari mo itong baguhin sa iyong account o sa pamamagitan ng aming suportang pangkliyente.