Có bất kỳ thông số kỹ thuật máy tính nào để giao dịch với XPro Markets không?

Một máy tính được coi là hoạt động được nếu nó có: Explorer 8.0, Google Chrome 4.0 hoặc Firefox 3.6. Ngoài ra, có thể cần phải cài đặt Flash Player nếu cần thiết.