Có thể đăng ký mà không cần nạp tiền không?

Có, nhưng bạn sẽ không thể giao dịch.