Phí rút tiền tại XPro Markets bao gồm những gì?

Công ty có quyền tính phí rút tiền tùy theo trường hợp. Bạn có thể tìm thấy tất cả các thông tin liên quan trong tài liệu Phí Chung. Hãy xem tài liệu một cách cẩn thận.