Tôi nên làm gì nếu Khu vực Giao dịch của mình không hoạt động?

Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi hoặc người quản lý tài khoản chuyên dụng của bạn ngay lập tức để chúng tôi có thể giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể.